فهرست

تقدیر مشاور محترم وزیر از مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات و نماینده سپاس دانشگاه

جناب آقای دکتر حسین ریاضی مشاور محترم وزیر مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز و همچنین نماینده سپاس این دانشگاه سرکار خانم مهندس مهسا عطایی اعلام نمود.

بازدید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات از دانشکده پرستاری رامسر

جناب آقای دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات به همراه آقای مهندس عموزاده کارشناس مسئول اداره روز شنبه مورخ 29/9/93 از دانشکده پرستاری رامسر بازدید بعمل آوردند.