فهرست

آدرس تارنمای داشبوردهای مدیریتی

ردیف نام سامانه  آدرس پنل مدیریت سامانه
۱

داشبورد شاخص سپاس

http://sepashr.behdasht.gov.ir/unimonitoring

۲

سامانه  srm سپاس

http://ehr.mubabol.ac.ir/srm

۳

داشبورد فنی سپاس

http://hrd.behdasht.gov.ir

۴

داشبورد پایش  تخت  HIS LIVE

... http://report.behdasht.gov.ir

۵

سامانه ملی سلامت

http://Shams.behdasht.gov.ir

۶

سامانه سیناسا (لیست سامانه ها-زیرساخت و...)

http://sinasa.behdasht.gov.ir/Login.aspx

۷

سامانه جیرا

http://sepasissues.behdasht.gov.ir/secure/Dashboard.jspa

۸

پایگاه سلامت ایرانیان (شناسه سپاس )

http://paygah.behdasht.gov.ir/

۹

برنامه عملیاتی

http://Hop.behdasht.gov.ir

۱۰

داشبورد شاخص های سپاس

http://report.behdasht.gov.ir/...

برای اطلاع از آدرس دیگر داشبوردها و آخرین تغییرات می توانید به تارنمای وزارت بهداشت مراجعه کنید.