فهرست

شماره تماس همکاران آمار و فناوری اطلاعات

شماره تلفن های  داخلی و مستقیم مدیریت آمار و فناوری دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

شماره داخلی

مسولیت

1

مهندس اکبری (مدیریت)

35132001

۳۲۱۹۴۷۲۷

275

مدیر IT

2

هاجر عمونیا

3219472۷

35132007

مسئول دفتر

4

عباس کیایی

35132010

35132020

-

شبکه

5

محیا حسین پور

35132222

6

سیما رسول زاده

35132008

7

مهسا عطایی

35132003

221

نرم افزار

8

عاطفه مالایی

35132004

 

طیبه اسماعیلی

35132009

-

آمار

9

فائزه امیری پور

35132006

221

10

سیدکاظم طاهری

35132021

221

سخت افزار

11

علی جلالی

۳۵۱۳۲۰۲۲

12

پیمان عبدالهی

35132021

نرم افزار

13

فکس A1

35132999

 

تلفکس

32194727