فهرست

 

جلسه تشریح مشکلات مربوط به ارسال پرونده های بیماران به سامانه سپاس توسط نمایندگان مراکز آموزشی درمانی طرف قرارداد با شرکت پویا سامانه روز چهار شنبه مورخ 8/10/95 راس ساعت 10:30 دقیقه در مدیریت آمار و فناوری دانشگاه برگزار گردید.