فهرست

انتخاب دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1395 برگزیده شدند

دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری دانشگاه به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در سال 1395 برگزیده شدند