فهرست

تقدیر مشاور محترم وزیر از مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات و نماینده سپاس دانشگاه

جناب آقای دکتر حسین ریاضی مشاور محترم وزیر مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز و همچنین نماینده سپاس این دانشگاه سرکار خانم مهندس مهسا عطایی اعلام نمود.

جناب آقای دکتر حسین ریاضی مشاور محترم وزیر مراتب سپاس و قدردانی خود را از مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، جناب آقای دکتر موسی یمین فیروز و همچنین نماینده سپاس این دانشگاه سرکار خانم مهندس مهساعطایی در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت و توسعه استقرار سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت) اعلام نموده و از درگاه ایزد منان دوام عزت و سلامت ، تداوم حضور در دستیابی به اهداف عالیه نظام بهداشت و درمان کشور در ارتقاء سلامت و کیفیت زندگی و نشاط ملت شریف و پرافتخار را مسئلت داشتند.