فهرست

برگزاری جلسه وب کنفرانس با حضور مقام محترم وزارت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه وب کنفرانس با حضور مقام محترم وزارت و با موضوع بودجه ۱۳۹۷ در روز سه شنبه ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

برگزاری جلسه وب ویدئو کنفرانس با حضور مقام محترم وزارت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

برگزاری جلسه وب ویدئو کنفرانس با حضور مقام محترم وزارت و دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل