فهرست

نسشت صمیمی دکتر جلالی با همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات

در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تبریک به دکتر جلالی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده و پروژه های در حال اجرای آن اداره ارائه دادند.

در ادامه همکاران اداره آمار و فناوری اطلاعات ضمن معرفی خود به شرح مسئولیت ها و وظایف خود  پرداختند.

دکتر جلالی رئیس محترم دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از موقعیت فراهم شده جهت آشنایی با کارکنان حوزه آمار و فناوری به اهمیت و جایگاه این حوزه اشاره کردند و تاکید  نمودند باید این حوزه با استفاده از پتانسیل های موجود نیروی انسانی و زیرساخت های ایجاد شده، جهشی خوب در توسعه فناوری اطلاعات و ارتقاء خدمات الکترونیک سلامت در سطح شهرستان، استان و کشور داشته باشد.

نسشت صمیمی دکتر جلالی با همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

نسشت صمیمی دکتر جلالی با همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

نسشت صمیمی دکتر جلالی با همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل

نسشت صمیمی دکتر جلالی با همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل