فهرست

گزارش پیشرفت کار پروژه دیتاسنتر دانشگاه و بررسی موانع و مشکلات مربوطه

در این جلسه مهندس حسین پور به همراه دکتر یمین فیروز مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در مورد موانع و چالش های این پروژه به صحبت پرداختند.

گزارش پیشرفت کار پروژه دیتاسنتر دانشگاه و بررسی موانع و مشکلات مربوطه

گزارش پیشرفت کار پروژه دیتاسنتر دانشگاه و بررسی موانع و مشکلات مربوطه

گزارش پیشرفت کار پروژه دیتاسنتر دانشگاه و بررسی موانع و مشکلات مربوطه