فهرست

حضور مدیر و کارشناسان اداره آمار و فناوری در دانشگاه علوم پزشکی ایران

در راستای تکمیل مطالعات چگونگی اجرایی سازی سامانه جامع آماری و MIS دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری دانشگاه بهمراه کارشناسان اداره روز سه شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۳۹۶ از مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی ایران بازدید نمودند .