فهرست

جلسه آموزش سامانه "سپاس" برگزار شد

اولین جلسه آموزش سمانه سپاس با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات و مسئولین پذیرش و ترخیص مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل در محل آموزش ضمن خدمت دانشگاه برگزار شد.