فهرست

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس روئسای دانشگاه های شورای قطب

جلسه ویدئو کنفرانس روئسای دانشگاه های علوم پزشکی شورای قطب شمال برگزار شد.

برگزاری جلسه ویدیو کنفرانس روئسای دانشگاه های شورای قطب