فهرست

جلسه ی معرفی نرم افزار بایگانی الکترونیک

جلسه ی معرفی نرم افزار بایگانی در دفتر مدیریت آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

در این جلسه خانم مهندس عطایی و آقای مهندس اکبری کارشناسان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز حضور داشتند.