فهرست

برگزاری جلسه کمیته فناوری اطلاعات دانشگاه در بیمارستان ایت اله روحانی

سومین جلسه کمیته فناوری اطلاعات دانشگاه روز شنبه مورخ ۱ دی ماه ۱۳۹۷ با حضور دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و دکتر حاجی آقاتبار مدیر بیمارستان روحانی در محل بیمارستان ایت اله روحانی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسات قبلی گزارش ارزیابی داشبورد فنی سپاس دانشگاه مطرح و در خصوص چگونگی اجرا و پیاده سازی سامانه نوبت دهی مراکز درمانی بحث و تبادل نظر شد.