فهرست

برگزاری جلسه تست نسخ تحت وب سامانه نظام ارجاع

جلسه تست نسخ تحت وب سامانه نظام ارجاع، با حضوردکتر قاسم زاده معاون محترم درمان، دکتر یمین فیروز مدیر محترم فناوری اطلاعات دانشگاه و دیگر کارشناسان در بیمارستان شهید بهشتی در تاریخ ۹۷/۱۰/۱ برگزار شد.