فهرست

دکتر ربیعی رئیس دانشگاه و دکتر بیطرف معاون فنی دفتر آمار و فناوری وزارت در حاشیه همایش ملی توسعه مدیریت نظام سلامت از غرفه توسعه خدمات الکترونیک بازدید کردند