فهرست

جلسه ی دمو نرم افزار نوبت دهی و مدیریت مطب

جلسه ارائه و نمایش امکانات نرم افزار نوبت دهی در دفتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور مدیریت آن مرکز برگزار شد.

در این جلسه نماینده شرکت در حضور دکتر شریف پور و کارشناسان اداره فناوری اطلاعات به ارائه امکانات و ویژگی های نرم افزار نوبت دهی پرداخت. 

جلسه ی دمو نرم افزار نوبت دهی و مدیریت مطب شفاداک

جلسه ی دمو نرم افزار نوبت دهی و مدیریت مطب شفاداک