فهرست

برگزاری جلسه هماهنگی خرید نرم افزار

جلسه ارائه امکانات نرم افزار .... با حضور دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم گزشکی برگزار شد.