فهرست

جلسه رفع مشکلات HIS و بازدید از اتاق سرور جدید بیمارستان مرزیکلا

جلسه رفع مشکل HIS