فهرست

اولین جلسه توجیهی برنامه عملیاتی سال ۹۶، بسته آمار و فناوری اطلاعات

اولین جلسه توجیهی برنامه عملیاتی سال ۹۶، بسته آمار و فناوری اطلاعات در تاریخ 1396/1/23 در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی برگزار شد.

دکتر سید مظفر ربیعی، دکتر موسی یمین فیروز