فهرست

آموزش سامانه یکپارچه کنترل تردد

آموزش تنظیمات و نحوه ی استفاد از سامانه کنترل تردد

فهرست مطالب :

  • تنظیمات اولیه براي استفاده بهینه از سامانه
  • ورود به سیستم
  • نمایش رکورد ماهانه 
  • درخواست مجوز
    • مرخصی روزانه ، مرخصی استعلاجی ، ماموریت...
    • مرخصی استحقاقی ساعتی ، ماموریت ساعتی درون شهري 
  • در خواست تردد

ورود به سیستم:

به آدرس timex.mubabol.ac.ir  بروید.

جهت ورود به سیستم در قسمت نام کاربری و کلمه عبور، کد ملی را با شرایط زیر وارد کنید :
رقم اول از سمت چپ را حذف کنید اگر رقم بعدی صفر بود رقم را تا رسیدن به عدد غیرصفر حذف می کنیم.
4981234567 =» 981234567
2061234567 =» 61234567
0056123456 =» 56123456
نام کاربري و کلمه عبور یکسان می باشد.

 

نمایش رکرد ماهانه :

درخواست مجوز : مرخصی روزانه، مرخصی استعلاجی، ماموریت...   

۱ - ابتدا روز مورد نظر را انتخاب می کنیم. 

۲ - سپس از منوي بالا گزینه درخواست مجوز را انتخاب می کنیم.

۳ - از قسمت نوع مجوز روزانه را انتخاب می کنیم. 

۴ - تعداد روز را وارد می کنیم.(به تاریخ ابتدا  و انتهاي مرخصی دقت کنید)

۵ - از قسمت عنوان مجوز نوع مرخصی یا ماموریت را مشخص کنید.(در صورت نیاز ،قسمت مربوط به شرح مرخصی یا ماموریت را تکمیل نمایید)

۶ - سپس گزینه ذخیره را انتخاب می کنیم.

 

 

 درخواست مجوز :  مرخصی استحقاقی ساعتی، ماموریت ساعتی درون شهری 

 مرحله  ۱ و ۲ را مانند مرخصی  روزانه عمل می کنیم. 

۳ - از قسمت نوع مجوز ساعتی  را انتخاب می کنیم.

۴ - ساعت خروج (از ساعت)و ورود (تا ساعت)را  وارد می کنیم.(ساعت را به صورت ۲ رقم ، ۲ رقم وارد نمایید  ۰۷:۲۵ ) 

۵ - از قسمت عنوان مجوز نوع مرخصی یا ماموریت را مشخص کنید.  

۶ - سپس گزینه ذخیره را انتخاب می کنیم.

 

درخواست تردد :( زمانیکه به هردلیلی نتوانیم تردد خود را بر روي ساعت هاي تایمکس ثبت کنیم از این گزینه جهت ثبت تردد استفاده می کنیم). 

۱- ابتدا روز مورد نظر را انتخاب می کنیم.

۳ - از قسمت نوع  ورود یا خروج را انتخاب می کنیم.  

۴ - ساعت ورود یا خروج را وارد می کنیم. (ساعت را به صورت ۲ رقم ، ۲ رقم وارد نمایید  ۰۷:۲۵ )