فهرست

مرکز داده پرونده سلامت ایرانیان در حال راه اندازی است.

دکتر تارا از راه اندازی مرکز داده پرونده سلامت ایرانیان در آینده ای نزدیک در کشور خبر داد.