فهرست

برنامه عملیاتی سال ۹۶ مدیریت آمار و فناوری تشریح گردید.

برنامه عملیاتی سال ۹۶ مدیریت آمار و فناوری دانشگاهها در ششمین همایش مدیران آمار و فناوری که در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در حال برگزاری است، تشریح گردید.

 ششمین همایش مدیران آمار و فناوری