فهرست

درمانگاههای بیمارستان شهید بهشتی به پرونده الکترونیک سلامت تجهیز می شوند

در جلسه ای که روز سه شنبه مورخ 25 آبان ماه 1395 در محل مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید نرم افزار مدیریت مطب پارس تک معرفی و امکانات و قابلیت های آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. در این جلسه دکتر یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن تاکید بر لزوم  اجرای پروژه پرونده الکترونیک سلامت، توجه به مسایل و چالشهای آن ازجمله همپوشانی و تداخل کارکردی آن با نرم افزار HIS را متذکر شدند. در این جلسه بعد از بررسی مسایل و مشکلات مهندس حیدری امکانات و قابلیت های نرم افزار مدیریت مطلب پارس تک را برشمردند و در نهایت مقرر گردید پروژه الکترونیکی کردن پرونده های بیماران سرپائی آن مرکز بصورت پایلوت در یکی از درمانگاهها، به اجرا گذاشته شود.