فهرست

رتبه ی ششم کشوری دانشگاه در اجرای برنامه ی توسعه ی خدمات الکترونیک سلامت

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه خبر داد:

خوشبختانه با برنامه ریزی منسجم و تلاش مجدانه همکاران حوزه آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و همچنین مسئولین HIS مراکز درمانی و حمایت ریاست محترم دانشگاه، مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در اجرای برنامه عملیاتی این حوزه موفق عمل نموده است. بطوریکه در اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۳۹۵ بیش از ۹۸ درصد پیشرفت داشته ایم. البته با توجه به اهمیت سرویس های مرتبط با پرونده الکترونیک سلامت و تاکیداتی که دفتر آمار و فناوری وزارت در این خصوص داشته است، داشبوردی اختصاصی برای کنترل و ارزیابی این سرویس ها راه اندازی شد که خوشبختانه دانشگاه علوم پزشکی بابل در بین کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور حائز رتبه ۶ شد که جا دارد از همه ی کارکنان این حوزه چه در سطح ستادی و چه در مراکز درمانی تقدیر و سپاسگزاری نمائیم.