فهرست

برگزاری نشست مجازی با ریاست محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور

نشست مجازی با ریاست محترم دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ با حضور دکتر سید مظفر ربیعی در محل مدیریت آمار و فناوری برگزار شد.