فهرست

برگزاری جلسه ویدئو کنفرانس برنامه عملیاتی سال ۹۶

جلسه ویدئو کنفرانس برنامه عملیاتی سال ۹۶ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۹ در محل مدیریت آمار و فناوری برگزار شد.