فهرست

همایش مجازی معاونین آموزشی

برگزاری اولین همایش مجازی معاونین آموزشی دانشگاه و دانشکده های سراسر کشور با حضور معاونین آموزشی در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ در محل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل