فهرست

همایش مجازی مدیران حقوقی و تحصیلات تکمیلی

همایش مجازی مدیران حقوقی و تحصیلات تکمیلی با عنوان بررسی اسناد تعهد اخذ شده از دستیاران در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۹۶ در محل مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.