بارگزاری
فهرست

این گروه از شش عضو تشکیل شده و ارتقاء و بروزرسانی وبسایت دانشگاه زیر نظر این گروه انجام می شود.


مهندس اباذر عموزاده

مهندس اباذر عموزاده

دکتر ابراهیم ذبیحی

دکتر ابراهیم ذبیحی

مهندس محمد میانگلی

مهندس محمد میانگلی

مهندس سید جواد عبدالله پور

مهندس سید جواد عبدالله پور

مهندس سیف الله پور

مهندس سیف الله پور

مهندس مهسا عطایی

مهندس مهسا عطایی