بارگزاری
فهرست
دکتر سید مظفر ربیعی

دکتر سید مظفر ربیعی رئیس کارگروه

دکتر محمود حاج احمدی

دکتر محمود حاج احمدی نایب رئیس

دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز دبیر

دکتر محمد علی اژدری

دکتر محمد علی اژدری نماینده معاونت بهداشتی

دکتر سیمین موعودی

دکتر سیمین موعودی نماینده آموزش

دکتر حمید خاکساریان

دکتر حمید خاکساریان نماینده مراکز درمانی

دکتر آقاجانی

دکتر آقاجانی نماینده درمان

مهندس عاطفه مالایی

مهندس عاطفه مالایی نماینده IT

سید جواد موسوی

سید جواد موسوی حراست

گیلکی بیشه

گیلکی بیشه نماینده دانشجویی

دکتر محمد پور

دکتر محمد پور نماینده اورژانس

دکتر عارف هاشمی

دکتر عارف هاشمی روابط عمومی