فهرست

شماره تماس همکاران آمار و فناوری اطلاعات

شماره تلفن های  داخلی و مستقیم مدیریت آمار و فناوری دانشگاه

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره مستقیم

شماره داخلی

مسولیت

۱

سید مهدی اکبری

35132011

-

مدیر

2

هاجر عمونیا

32194721

35132007

275

مسئول دفتر

۳

عباس کیایی

35132010

35132020

-

شبکه

۴

محیا حسین پور

35132222

۵

سیما رسول زاده

35132008

۶

مهسا عطایی

35132003

221

نرم افزار

۷

عاطفه مالایی

35132004

۸

طیبه اسماعیلی

35132009

-

آمار

9

فائزه امیری پور

35132006

221

10

سیدکاظم طاهری

35132021

221

سخت افزار

11

علی جلالی

۳۵۱۳۲۰۲۲

12

پیمان عبدالهی

3513202۴

نرم افزار

13

فکس A1

35132999

 

تلفکس

32194727