فهرست

واحد آمار

آمار پایه و اساس برنامه ریزی در تمام فعالیت ها بخصوص تصمصم گیری های مدیریتی 

آمار رکن مهم برنامه ریزی است بدون در دست داشتن آمار کافی، دقیق و به‌هنگام، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تعیین اهداف، راهکارها و فعالیت‌ها و در نهایت ارزیابی نتایج مربوطه امکان‌پذیر نمی‌باشد. داده های آماری بنیادی ترین اصل برای برنامه ریزی است تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی وضعیت آینده در بخش‌های مختلف جامعه مستلزم داده‌های آماری دقیق، جامع و به روز است؛ بنابراین آمار و اطلاعات یکی از عوامل مؤثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف مدیریت است بنابراین آمار و اطلاعات به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارها برای برنامه ریزی و توسعه، تصمیم گیری، اعمال مدیریت و ارزیابی عملکردها از جایگاه ویژه ای برخودار می باشد.

 

شرح وظایف واحد آمار :

۱- جمع آوري آمار و اطلاعات از همه معاونت ها و مراکز تابعه دانشگاه و ثبت اطلاعات در سامانه آمار و اطلاعات اداره آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت درمان ( سامانه سینا سا )
۲- تکمیل فرم های  سالنامه آماری استان مازندران( جمع آوري آمار و اطلاعات از همه معاونت ها و مراکز تابعه دانشگاه شامل آمار مراکز درمانی، کلینیک، پاراکلینیک ، مراکز بهداشتی درمانی و ..... ) و ثبت اطلاعات در سامانه آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران(سالنامه سالنامه آماری)
۳- تکمیل کلیه  فرم های آماری مربوط به  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران ( شاخص های برنامه ای ، توسعه ای و شاخص های کمی و کیفی دانشگاه ) 
۴- تکمیل فرم های مربوط به هیات امناء دانشگاه ( اخذ آمار از واحدها و محاسبه شاخص های مربوط) و فرم های مربوط به بودجه دانشگاه و همکاری با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در خصوص تکمیل فرم های آماری
۵-پیگیری جهت تهیه اتوماسیون آماری دانشگاه 
۶- تهیه آمار و اطلاعات و مستندات جهت درج در برنامه عملیاتی اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه
۷- جمع آوري آمار و اطلاعات بيمارستان های دولتی و خصوصی ،  كنترل آمار و اطلاعات و تهیه شاخص های آماری  
۸-  بازديد از واحد آمار و مدارك پزشكي و فناوری اطلاعات  بيمارستان هاي دولتي و خصوصي و  پاسخگویی به سوال های آماری معاونت ها و کارکنان  آمار و مدارک پزشکی بیمارستان های  تابعه دانشگاه