فهرست

نصب و راه اندازی تجهیزات وب کنفرانس در مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا

در راستای توسعه خدمات الکترونیک و توسعه آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی بابل، تجهیزات وب کنفرانس در مرکز آموزشی درمانی کودکان امیرکلا نصب و راه اندازی گردید. امید می رود این امکانات بتواند در توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش آن مرکز مثمر ثمر بوده و زمینه را برای اشتراک دانش در سطح ملی و بین المللی فراهم نماید.