فهرست

برگزاری جلسه کمیته ی تخصصی فناوری اطلاعات در بیمارستان شهید بهشتی

برگزاری جلسه کمیته ی تخصصی فناوری اطلاعات در بیمارستان شهید بهشتی با حضور دکتر یمین فیروز ( مدیر اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه )، دکتر خاکساریان مدیریت مرکز و رابطین it سایر مراکز در بیمارستان شهید بهشتی برگزار شد.