فهرست

جلسه آشنایی با استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا

جلسه آشنایی با استقرار نظام آمارهای ثبتی مبنا در ساعت ۹:۳۰ روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۱۶ در دفتر ریاست دانشگاه با حضور رئیس محترم دانشگاه ، معاون محترم و کارشناسان محترم آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی، معاونین محترم دانشگاه، سرپرست و کارشناسان محترم IT برگزار گردید.