فهرست

راه اندازی سامانه نظام ارجاع، نسخه نویسی و نسخه پیچی در مراکز درمانی خوشرودپی

اعضای کمیته نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر قاسم زاده معاون درمان دانشگاه، دکتر رضازاده معاون دارو و غذا دانشگاه و مهندس اکبری مدیریت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه در راستای اجرای برنامه عملیاتی نظام ارجاع از مرکز خدمات و سلامت خوشرودپی، کلینیک امید خوشرودپی و داروخانه دکتر امام قلی زاده بازدید بعمل آوردند و سامانه نظام ارجاع، نسخه نویسی و نسخه پیچی را با موفقیت در این مرکز راه اندازی کردند.