فهرست

نهمین جلسه ی کمیته ی تخصصی فناوری اطلاعات

نهمین جلسه ی کمیته ی تخصصی فناوری اطلاعات(کمیته فنی) در راستای برنامه های ستاد تحول دانشگاه با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات مراکز آموزش درمانی در مرکز آموزش درمانی شهید رجایی بابلسر برگزار شد.