فهرست

برگزاری کارگاه آموزشی HIS

کارگاه آموزشی شرکت پویاسامانه با حضور سرکار خانم مهندس عطایی نماینده IT دانشگاه و نمایندگان مراکز آموزشی درمانی روحانی ،شهید بهشتی و فاطمه الزهرا ساعت 10 صبح مورخ 94/4/25 در محل بیمارستان روحانی برگزار گردید.در این کارگاه نمایندگان شرکت در مباحث مربوط به بیمه های طرف قرارداد ، سرویس های ترخیص و بیمه گری و رسیدگی به اسناد را مورد بحث قرار دادند.