فهرست

چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات کشور

چهارمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات کشور توسط پژوهشگاه علوم وفناوری اطلاعات در تاریخ 7 مهر سال جاری برگزار می گردد. در این همایش مدیران فناوری اطلاعات تمام دستگاه های اجرایی کشور حضور دارند.