فهرست

بروزرسانی سامانه آموزش مجازی نوید نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

به گفته مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمارو فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بابل بروزرسانی سامانه آموزش مجازی نوید نیم سال اول تحصیلی ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در تاریخ و روز دوشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۰ انجام گردید.

آدرس سامانه آموزش مجازی نوید: https://mubabolnavid.vums.ac.ir/