فهرست

آموزش کار با نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری نسخه ۵

جهت استفاده از امکانات جدید نرم افزار مکاتبات اداری دیدگاه ویدئوهای آموزشی زیر تهیه شده است.

برای ورود به نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری نسخه ۵ اینجا کلیک کنید.

 برای ورود به نرم افزار اتوماسیون مکاتبات اداری نسخه ۴ اینجا کلیک کنید.

۱- ورود به سیستم
۲- کارتابل و مشاهده نامه
۳- اختتام و جستجوی نامه
۴- ارجاع نامه
۵- ارسال پیشنویس
۶- تفویض اختیار
۷- ثبت نامه داخلی
۸- اقدامات پیشنویس
۹- ثبت نامه ارسالی مختص مدیران
۱۰- ثبت نامه دریافتی
۱۱- نامه های در انتظار
۱۲- ثبت نامه ارسالی مختص دبیرخانه
۱۳- تعریف سازمان های مرتبط
۱۴- دریافت و چاپ


۱- ورود به سیستم

 


۲- کارتابل و مشاهده نامه

  


۳- اختتام و جستجوی نامه

 


۴- ارجاع نامه

 


۵- ارسال پیشنویس

 


۶- تفویض اختیار

 


۷- ثبت نامه داخلی

 


۸- اقدامات پیشنویس

 


۹- ثبت نامه ارسالی مختص مدیران

 


۱۰- ثبت نامه دریافتی

 


۱۱- نامه های در انتظار

 


۱۲- ثبت نامه ارسالی مختص دبیرخانه

 


۱۳- تعریف سازمان های مرتبط

 


۱۴- دریافت و چاپ