فهرست

برگزاری نشست تخصصی گروه آمار برای تدوین فرم ها ی آماری

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه نشست تخصصی سالنامه آماری الکترونیکی و گزارش عملکرد با حضور مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان ستادی و کلیه معاونت ها گروه آمار، رأس ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز سه شنبه سی و یکم خرداد ماه سال جاری در دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه برگزار شد.

درابتدای جلسه مهندس سید مهدی اکبری، مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت تهیه‌ی فرم‌ها و به تصویر کشیدن عملکرد در حوزه سلامت و بهداشت در قالب گزارش و نشریات آماری در خور استفاده مدیران ارشد دانشگاه، سازمان‌ها و مشتریان آماری، با تأکید بر دقت و شفاف بودن اطلاعات آنها اشاره نمود.

در ادامه نشست، کارشناسان گروه آمار به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطرح شده پرداختند.

در خاتمه مقرر گردید، اجماع نظرات و پیشنهادات حاضرین در نشست در فرایند تهیه‌ی فرم‌های آماری دانشگاه به منظور ارتقاء کمی و کیفی آن در تهیه و تکمیل فرم و شاخص های آماری لحاظ گردد و به این مدیریت ارسال شود.