فهرست

برگزاری جلسه آموزشی آمار ثبتی

به گزارش مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه جلسه آموزشی آمار ثبتی با هماهنگی گروه آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و با حضور کارشناسان ستادی و کلیه معاونت ها گروه آمار در ساعت ۸ صبح مورخ ۱۴۰۲/۴/۱۴ در سالن کنفرانس معاونت غذا دارو برگزار گردید.