فهرست

آموزش سامانه یکپارچه کنترل تردد

آموزش تنظیمات و نحوه ی استفاد از سامانه کنترل تردد

فهرست مطالب :

  • تنظیمات اولیه براي استفاده بهینه از سامانه
  • ورود به سیستم
  • نمایش رکورد ماهانه 
  • درخواست مجوز
    • مرخصی روزانه ، مرخصی استعلاجی ، ماموریت...
    • مرخصی استحقاقی ساعتی ، ماموریت ساعتی درون شهري 
  • در خواست تردد

 

تنظیمات اولیه براي استفاده بهینه از سامانه 

تنظیمات زیر را بر روي مرورگر اینترنت اکسپلورر انجام دهید:    

1. از منوی  tools -> compalbility view setting را انتخاب کنید. و در قسمت add this website: سه آدرس زیر را وارد کنید. (هر کدام را وارد کرده و بروی add کلیک کنید.)

172.16.28.14

172.16.28.15

217.219.173.15

 

2. مسیر زیر را پیدا کنید tools -> internet option -> security -> trust sites

ورود به سیستم:

به آدرس http://e.mubabol.ac.ir/  بروید و گزینه ی اتوماسیون را انتخاب کنید.

جهت ورود به سیستم در قسمت نام کاربري و کلمه
عبور، کد ملی را با شرایط زیر وارد کنید :
رقم اول از سمت چپ را حذف کنید اگر رقم بعدي صفر
بود رقم را تا رسیدن به عدد غیرصفر حذف می کنیم.
4981234567 =» 981234567
2061234567 =» 61234567
0056123456 =» 56123456
نام کاربري و کلمه عبور یکسان می باشد.

 

نمایش رکرد ماهانه :

درخواست مجوز : مرخصی روزانه ، مرخصی استعلاجی ، ماموریت...   

1 - ابتدا روز مورد نظر را انتخاب می کنیم. 

2 - سپس از منوي بالا گزینه درخواست مجوز را انتخاب می کنیم.

3 - از قسمت نوع مجوز روزانه  را انتخاب می کنیم. 

4 - تعداد روز را وارد می کنیم.(به تاریخ ابتدا  و انتهاي مرخصی دقت کنید)

5 - از قسمت عنوان مجوز نوع مرخصی یا ماموریت را مشخص کنید.(در صورت نیاز ،قسمت مربوط به شرح مرخصی یا ماموریت را تکمیل نمایید)

6 - سپس گزینه ذخیره را انتخاب می کنیم.

 

 

 درخواست مجوز    :  مرخصی  استحقاقی ساعتی ، ماموریت ساعتی درون شهري 

 مرحله  1 و 2 را مانند مرخصی  روزانه عمل می کنیم. 

3 - از قسمت نوع مجوز ساعتی  را انتخاب می کنیم.

4 - ساعت خروج (از ساعت)و ورود (تا ساعت)را  وارد می کنیم.(ساعت را به صورت 2 رقم ، 2 رقم وارد نمایید  07:25 ) 

5 - از قسمت عنوان مجوز نوع مرخصی یا ماموریت را مشخص کنید.  

6 - سپس گزینه ذخیره را انتخاب می کنیم.

 

درخواست تردد :( زمانیکه به هردلیلی نتوانیم تردد خود را بر روي ساعت هاي تایمکس ثبت کنیم از این گزینه جهت ثبت تردد استفاده می کنیم). 

1- ابتدا روز مورد نظر را انتخاب می کنیم.

3 - از قسمت نوع  ورود یا خروج را انتخاب می کنیم.  

4 - ساعت ورود یا خروج را وارد می کنیم. (ساعت را به صورت 2 رقم ، 2 رقم وارد نمایید  07:25 )