بارگزاری
فهرست
مهندس سید مهدی اکبری

مهندس سید مهدی اکبری مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

هاجر عمونیا

هاجر عمونیا مسئول دفتر مدیریت

مهسا عطایی

مهسا عطایی کارشناس نرم افزار

کاظم طاهری

کاظم طاهری کارشناس سخت افزار

محیا حسین پور

محیا حسین پور کارشناس شبکه

علی جلالی

علی جلالی کارشناس فناوری

عاطفه مالایی

عاطفه مالایی کارشناس نرم افزار

پیمان عبداللهی

پیمان عبداللهی کارشناس نرم افزار

طیبه اسماعیلی

طیبه اسماعیلی کارشناس آمار

عباس کیایی

عباس کیایی کارشناس شبکه

فائزه امیری پور

فائزه امیری پور کارشناس آمار

سیما رسول زاده

سیما رسول زاده کارشناس شبکه