بارگزاری
فهرست
مهندس سید مهدی اکبری

مهندس سید مهدی اکبری

دکتر سید مصطفی قاسم زاده

دکتر سید مصطفی قاسم زاده عضو شورای IT

دکتر جوانیان

دکتر جوانیان عضو شورای IT

دکتر محسن رضازاده

دکتر محسن رضازاده عضو شورای IT

دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی عضو شورای IT

دکتر مهدی پورامیر

دکتر مهدی پورامیر عضو شورای IT

مهندس محیا حسین پور

مهندس محیا حسین پور عضو شورای IT