بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز

مدیر آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه علوم پزشکی بابل

استادیار گروه آموزش عمومی دانشکده پزشکی

پروفایل دکتر یمین فیروز در Google Scholar

پروفایل دکتر یمین فیروز در SCOPUS

پروفایل دکتر یمین فیروز در ORCID

 

 

جزئیات تماس

تلفن مستقیم 011-32194721
تلفن داخلی 223-221
فکس 011-32194727
پست الکترونیکی yaminfirooz@mubabol.ac.ir ---- yaminfirooz@gmail.com