بارگزاری
فهرست
عباس کیایی

عباس کیایی کارشناس شبکه

کاظم طاهری

کاظم طاهری کارشناس سخت افزار

محیا حسین پور

محیا حسین پور کارشناس شبکه

علی جلالی

علی جلالی کارشناس فناوری

پیمان عبداللهی

پیمان عبداللهی کارشناس نرم افزار

اباذر عموزاده

اباذر عموزاده کارشناس شبکه

مهسا عطایی

مهسا عطایی کارشناس نرم افزار

عاطفه مالایی

عاطفه مالایی کارشناس نرم افزار

هاجر عمونیا

هاجر عمونیا اپراتور

فائزه امیری پور

فائزه امیری پور کارشناس آمار

مهدی اکبری

مهدی اکبری کارشناس نرم افزار