بارگزاری
فهرست
مهندس مهدی اکبری

مهندس مهدی اکبری

دکتر سید فرزاد جلالی

دکتر سید فرزاد جلالی رئیس شورای IT

دکتر سید مصطفی قاسم زاده

دکتر سید مصطفی قاسم زاده عضو شورای IT

دکتر زاهد پاشا

دکتر زاهد پاشا عضو شورای IT

دکتر جوانیان

دکتر جوانیان عضو شورای IT

دکتر محسن رضازاده

دکتر محسن رضازاده عضو شورای IT

دکتر پرویز امیری

دکتر پرویز امیری عضو شورای IT

دکتر رضا قدیمی

دکتر رضا قدیمی عضو شورای IT

دکتر حسن اشرفیان امیری

دکتر حسن اشرفیان امیری عضو شورای IT

دکتر مهدی پورامیر

دکتر مهدی پورامیر عضو شورای IT

مهندس عباس کیایی

مهندس عباس کیایی عضو شورای IT

مهندس عاطفه مالایی

مهندس عاطفه مالایی عضو شورای IT

مهندس محیا حسین پور

مهندس محیا حسین پور عضو شورای IT