بارگزاری
فهرست

شورای IT دانشگاه علوم پزشکی بابل متشکل از ۱۳ عضو با ریاست آقای دکتر مظفر ربیعی و به دبیری آقای دکتر موسی یمین فیروز در تاریخ ۱۳۹۳/۱/۱ تشکیل شد.


دکتر سید مظفر ربیعی

دکتر سید مظفر ربیعی رییس شورای IT

دکتر موسی یمین فیروز

دکتر موسی یمین فیروز دبیر

دکتر علی اکبر مقدم نیا

دکتر علی اکبر مقدم نیا عضو شورای IT

دکتر نوین نیک بخش

دکتر نوین نیک بخش عضو شورای IT

دکتر محمود حاج احمدی

دکتر محمود حاج احمدی عضو شورای IT

دکتر عبدالایمان عمویی

دکتر عبدالایمان عمویی عضو شورای IT

دکتر حسن اشرفیان

دکتر حسن اشرفیان عضو شورای IT

دکتر علی نقشینه

دکتر علی نقشینه عضو شورای IT

دکتر محسن رضازاده

دکتر محسن رضازاده عضو شورای IT

مهندس اباذر عموزاده

مهندس اباذر عموزاده عضو شورای IT

مهندس حاجی پور مقیمی

مهندس حاجی پور مقیمی عضو شورای IT

دکتر هاشمی

دکتر هاشمی عضو شورای IT

مهندس عاطفه مالایی

مهندس عاطفه مالایی عضو شورای IT